การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP

โพสต์3 พ.ค. 2560 20:22โดยรัตนา กำแพงแก้ว

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 โดย
 - วันที่ 29 เมษายน 2560 นายประเสริฐ แปงมูล ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาพบปะนักเรียนทุน และติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยโผ สังกัด สพป.มส.2
 - วันที่ 30 เมษายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายดำรง สวัสดี ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สังกัด สพป.มส.2
 - และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจำรัส ปันทวัง ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สพป.มส.2 และพาเยี่ยมชม ดูการก่อสร้างหอพักนักเรียน เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)

โพสต์28 มี.ค. 2560 02:39โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:43 ]

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอสบเมย ณ หอประชุมอนุบาลโรงเรียนสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย และ หอประชุม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย 2 เพิ่มเติม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:28โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน เรื่องไฟป่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเจ้าใจเรื่องการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกียวกับที่ราชพัสดุ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:20โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:45 ]

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพิ่มเติม

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์26 ก.พ. 2560 18:48โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่สวด สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สนามสอบโรงเรียนบ้านแพะพิทยา สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ 
ภาพเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:53โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี 
ภาพเพิ่มเติม...

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:50โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารและคณะครูอีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:47โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 23 มกราคม 2560 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีการไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆ และนำท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 
ภาพเพิ่มเติม...

วันครู ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:44โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมพิธีวันครู และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2560 โดยมี นายสมชาย โภคาเทพ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธี ในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธี กล่าวสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
             และในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ยังได้มอบหมายให้นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมินผลการจัดการศึกษา อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2560 โดยมี นายอำเภอสบเมยเป็นประธานในพิธี ในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธี กล่าวสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะะครูและผู้บริหารน้องใหม่ของอำเภอสบเมย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:42โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ณ โรงเรียนบ้านสบหาร และร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองยวมใต้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) และงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลแม่ยวม ณ บ้านห้วยทราย ซึ่งได้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งของรางวัลมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็ก ๆ 
ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 38