เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:33โดยธีรพงษ์ ปัญญา

เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"


นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:39โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่ว คราว ทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

การตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชดำริ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:19โดยธีรพงษ์ ปัญญา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 21:22 ]

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ในพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” และคณะ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:52โดยธีรพงษ์ ปัญญา

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านแม่เกาะและโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 19:53โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:41โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:49 ]

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่าง

วันที่ 9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน  2560  โดย

 - วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร และเจ้าหน้าที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวช. 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวส. 5 ทุน ทุนละ 12,500 บาท ระดับปริญญาตรี 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในเขตอำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

- วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอพักนักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายปรีชา สุทธกุล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาเยี่ยมชมหอพักโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สังกัด สพป.มส.2

 - และในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพ  ให้การต้อนรับคณะฯ และตรวจเยี่ยมโครงการที่เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล ของโรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัด สพป.มส.2

ทั้งนี้ในนามของ สพป.มส.2 ขอขอบพระคุณคณะติดตามฯ ทุกท่าน ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโอกาสที่ดีงามทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ชาวไทยภูเขาแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์1 มิ.ย. 2560 21:14โดยรัตนา กำแพงแก้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพิ่มเติม

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP

โพสต์3 พ.ค. 2560 20:22โดยรัตนา กำแพงแก้ว

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 โดย
 - วันที่ 29 เมษายน 2560 นายประเสริฐ แปงมูล ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาพบปะนักเรียนทุน และติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยโผ สังกัด สพป.มส.2
 - วันที่ 30 เมษายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายดำรง สวัสดี ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สังกัด สพป.มส.2
 - และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจำรัส ปันทวัง ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สพป.มส.2 และพาเยี่ยมชม ดูการก่อสร้างหอพักนักเรียน เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)

โพสต์28 มี.ค. 2560 02:39โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:43 ]

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอสบเมย ณ หอประชุมอนุบาลโรงเรียนสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย และ หอประชุม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย 2 เพิ่มเติม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:28โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน เรื่องไฟป่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเจ้าใจเรื่องการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกียวกับที่ราชพัสดุ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 45