การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสต์14 ก.ค. 2563 23:33โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 23:34 ]

วันที่ 1 - 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:12โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 01:15 ]

วันศุกร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2563. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:07โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 และ โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจระเบียบการบริหาร และการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับศูนย์บริหารการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐานโดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมตลอดถึงงบประมาณที่รองรับการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน        การบริหารจัดการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

โพสต์24 พ.ค. 2563 01:39โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการเสนอของบประมาณฯ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:50โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 01:23 ]

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก. ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์17 ธ.ค. 2562 18:40โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันอังคาร ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 20:12โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 20:34 ]

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อีกหนึ่งวันของการประชุมเชิงปฏิ บัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้ได้ระดมความคิดในการจัดทำกลยุทธ์ ทั้ง 6 กลยุทธ์ และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นองค์กรนวัตกรรม สร้างคุณภาพนักเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 20:07โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2562 01:56 ]

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วันที่สองของการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระดมความคิดการจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายสพฐ. ณ ริมดอยรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 19:50โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2562 01:55 ]

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้แทนกตปน. ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดในการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์4 ก.ย. 2562 01:13โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมี นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมบัวตอง "ภาพเพิ่มเติม"

1-10 of 58