การพิจารณาคำของบประมาณปี พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงซ่ออมแซมระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564

โพสต์13 ส.ค. 2564 02:09โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการพิจารณาคำของบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงซ่ออมแซมระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมพิจารณา กลั่นกรอง การขอขยายชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์13 ก.ค. 2564 02:01โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านแม่หลุย ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฯ

โพสต์26 พ.ค. 2564 23:24โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกิดเหตุสาธารณภัย

โพสต์13 พ.ค. 2564 22:32โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน นางชลิยา มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สุ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากได้รับรายงานการเกิดเหตุสาธารณภัย กรณีเกิดพายุวาตภัยในโรงเรียน และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ภาพเพิ่มเติม

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง

โพสต์11 พ.ค. 2564 19:33โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2564 19:34 ]

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายภีมม์เนศ คงคาใส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) นายดำรง ปันทวัง ผอ.โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน กรณีเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกับโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์24 มี.ค. 2564 02:08โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2564 02:10 ]

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยดูแนวโน้มของการพัฒนาและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม โรงเรียนบ้านท่าสองแคว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ภาพเพิ่มเติม

การประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา

โพสต์9 มี.ค. 2564 19:26โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. และสถานศึกษา ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์8 มี.ค. 2564 01:29โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมทีึ่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานที่จะต้องดำเนินการในสัปดาห์นี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 3 ราย ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMenscr)

โพสต์8 มี.ค. 2564 00:56โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 00:57 ]

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

นายสวัสด์ ภู่ทอง ติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

โพสต์10 ก.พ. 2564 19:18โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการโรงเรียน Stand Aloneโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา +++++โดยมีนางพุทธชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศธจ.แม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ประวัง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์บริหารจัดการศึกษาแม่เหาะ แม่กะไน และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลในการลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 77