ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์4 ก.ย. 2562 01:13โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมี นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมบัวตอง "ภาพเพิ่มเติม"

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 00:34โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เพิ่มเติม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์13 ก.ค. 2561 00:31โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน 3 จังหวัด คือแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เพิ่มเติม

มอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด

โพสต์25 มิ.ย. 2561 02:03โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การยืนสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1. กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต" การมอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ดังนี้ 1.การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการต่อเนี่อง 2.รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ให้ติดตามรับชมทุกวันพูธ 3.การเดินทางไปราชการและการใช้รถใช้ถนนขอให้ใช้ความระมัดระวังและอย่าประมาทเนื่องจากเป็นฤดูฝน 4.ข้อราชการที่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้สำรวจถนนที่ใช้สัญจรที่มีความยากลำบาก เพื่อจะได้รวบรวมและหาทางแก้ไขต่อไป ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  ภาพเพิ่มเติม

เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:33โดยธีรพงษ์ ปัญญา

เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"


นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:39โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่ว คราว ทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

การตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชดำริ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:19โดยธีรพงษ์ ปัญญา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 21:22 ]

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ในพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” และคณะ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:52โดยธีรพงษ์ ปัญญา

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านแม่เกาะและโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 19:53โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:49 ]

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่าง

วันที่ 9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน  2560  โดย

 - วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร และเจ้าหน้าที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวช. 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวส. 5 ทุน ทุนละ 12,500 บาท ระดับปริญญาตรี 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในเขตอำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

- วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอพักนักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายปรีชา สุทธกุล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาเยี่ยมชมหอพักโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สังกัด สพป.มส.2

 - และในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพ  ให้การต้อนรับคณะฯ และตรวจเยี่ยมโครงการที่เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล ของโรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัด สพป.มส.2

ทั้งนี้ในนามของ สพป.มส.2 ขอขอบพระคุณคณะติดตามฯ ทุกท่าน ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโอกาสที่ดีงามทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ชาวไทยภูเขาแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

เพิ่มเติม

1-10 of 49