การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:50โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 01:23 ]

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก. ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์17 ธ.ค. 2562 18:40โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันอังคาร ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 20:12โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 20:34 ]

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อีกหนึ่งวันของการประชุมเชิงปฏิ บัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้ได้ระดมความคิดในการจัดทำกลยุทธ์ ทั้ง 6 กลยุทธ์ และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นองค์กรนวัตกรรม สร้างคุณภาพนักเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 20:07โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2562 01:56 ]

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วันที่สองของการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระดมความคิดการจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายสพฐ. ณ ริมดอยรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 19:50โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2562 01:55 ]

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้แทนกตปน. ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดในการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์4 ก.ย. 2562 01:13โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมี นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมบัวตอง "ภาพเพิ่มเติม"

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 00:34โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เพิ่มเติม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์13 ก.ค. 2561 00:31โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน 3 จังหวัด คือแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เพิ่มเติม

มอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด

โพสต์25 มิ.ย. 2561 02:03โดยธีรพงษ์ ปัญญา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การยืนสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1. กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต" การมอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ดังนี้ 1.การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการต่อเนี่อง 2.รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ให้ติดตามรับชมทุกวันพูธ 3.การเดินทางไปราชการและการใช้รถใช้ถนนขอให้ใช้ความระมัดระวังและอย่าประมาทเนื่องจากเป็นฤดูฝน 4.ข้อราชการที่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้สำรวจถนนที่ใช้สัญจรที่มีความยากลำบาก เพื่อจะได้รวบรวมและหาทางแก้ไขต่อไป ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  ภาพเพิ่มเติม

เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:33โดยธีรพงษ์ ปัญญา

เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"


1-10 of 54