โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:07โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 และ โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจระเบียบการบริหาร และการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับศูนย์บริหารการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐานโดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมตลอดถึงงบประมาณที่รองรับการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน        การบริหารจัดการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพเพิ่มเติม
Comments