นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:39โดยธีรพงษ์ ปัญญา
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่ว คราว ทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Comments