ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:38โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลุ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเวฬุวัน และโรงเรียนบ้านทีฮือลือไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเลโคะ และได้พบปะคณะครู และผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิมเติม...

Comments