ภารกิจงาน

 นางอานงค์  ปินตา  

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

    1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพป. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมาย
        ของการปฏิรูปการศึกษา
    2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพ บริบท ความต้องการ
       ของท้องถิ่น
    3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของ สพป. และกลุ่มนโยบายและแผน และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
    4. ส่งเสริม ประสานงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
    5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                                                             

นางชลิยา  มณีธร  

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้


        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 1) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
                     2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
                            2.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
                            2.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
                                                2.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของ สพป.
                                    2.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
                    3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางจินดา  สินวีรุทัย 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้


        1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 2) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคนที่

ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

        2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

                2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

                2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

                2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

                2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา

        3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมานางสาวสาธิตา บรรจง  

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 3) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่ง

            ผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1, 2 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

         2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

    2.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ.

    2.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของ

          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

    2.3 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.3.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธิ์ของ สพฐ.

          2.3.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.

          2.3.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                    3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายราชันย์  ติ๊บจ๊ะ

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 4กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่ง

            ผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1, 2 และ 3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

        2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

                2.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

                2.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

                                2.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของ สพป.

                        2.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

                       2.3 งานจัดสรรงบประมาณ

                              2.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน

                              2.3.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                       2.4 การบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

        3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                                         

นางสาวอัจฉราภรณ์   บุญศรี 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. งานธุรการ

1.1 งานสารบรรณ

1.2 งานประสานงานและให้บริการ

      1.2.1 ให้บริการ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ

      1.2.2 งานเวียนหนังสือราชการ

      1.2.3 ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและสถานศึกษา

1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

1.4 จดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

         2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Comments