ภารกิจงาน

 นางอานงค์  ปินตา  

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
    1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพป. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
    2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพ บริบท ความต้องการของท้องถิ่น
    3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของ สพป. และกลุ่มนโยบายและแผน และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
    4. ส่งเสริม ประสานงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
    5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                                                             

นางชลิยา  มณีธร  

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 1) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
                     2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
                            2.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
                            2.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
                                                2.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของ สพป.
                                    2.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
                            2.3 งานจัดสรรงบประมาณ
                                    2.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ สพป.
                                    2.3.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                            2.4 การบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                    3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางจินดา  สินวีรุทัย 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 2) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย

และแผน หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

        2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

                2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

                2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

     2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

                             2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา

        3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนายภีมม์เนศ  คงคาใส 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 3) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 ,2  ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

    2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

2.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.

2.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

2.3 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

2.3.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.

2.3.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                                                3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                                                                                               

นางสาวสาธิตา บรรจง  

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลำดับที่ 5) กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

        2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

    2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.3 การนำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                            2.2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2.2.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2.2.2 รูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

                    3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวอัจราพร เกษทอง

 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

    1. งานธุรการ

1.1 งานสารบรรณ

1.2 งานประสานงานและให้บริการ

1.2.1 ให้บริการ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ

1.2.2 งานนำเสนอแฟ้มหนังสือราชการ

1.2.3  ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและสถานศึกษา

                             1.3 งานโรงเรียนขนาดเล็ก

                        1.4 รายงานบัญชีการศึกษาฯในระบบ

1.5 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

1.6 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                                                    2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                         

นายธีรพงษ์  ปัญญา 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1. งานธุรการ

1.1 งานสารบรรณ

1.2 งานประสานงานและให้บริการ

1.2.1 ให้บริการ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ

1.2.2 งานเวียนหนังสือราชการ

1.2.3  ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและสถานศึกษา

                               1.3 งานติดตามการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

                               1.4 จดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

                               1.5 งานเขตสุจริต (ITA)

            2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments