กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 มี.ค. 2564 02:10 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563
24 มี.ค. 2564 02:09 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 163588347.jpg กับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563
24 มี.ค. 2564 02:09 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2564 18:54 อัจฉราภรณ์ บุญศรี อัปเดต new26.gif
10 มี.ค. 2564 18:52 อัจฉราภรณ์ บุญศรี อัปเดต new26.gif
10 มี.ค. 2564 18:42 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ new26.gif กับ หน้าแรก
9 มี.ค. 2564 19:26 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 157734553.jpg กับ การประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
9 มี.ค. 2564 19:26 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
9 มี.ค. 2564 01:19 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2564 01:16 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2564 01:00 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Update-Sign-90417.gif กับ หน้าแรก
9 มี.ค. 2564 00:42 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ แผน 64.JPG กับ หน้าแรก
8 มี.ค. 2564 17:50 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
8 มี.ค. 2564 17:49 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 02.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
8 มี.ค. 2564 01:29 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 31144.jpg กับ กิจกรรมหน้าเสาธง
8 มี.ค. 2564 01:29 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง กิจกรรมหน้าเสาธง
8 มี.ค. 2564 00:57 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMenscr)
8 มี.ค. 2564 00:56 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 158002858.jpg กับ อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล eMenscr
8 มี.ค. 2564 00:56 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล eMenscr
17 ก.พ. 2564 01:09 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ก.พ. 2564 01:07 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ก.พ. 2564 01:06 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 635857.JPG กับ หน้าแรก
17 ก.พ. 2564 00:54 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ก.พ. 2564 00:54 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ก.พ. 2564 00:52 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า