กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ส.ค. 2563 20:08 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
17 ส.ค. 2563 20:08 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Untitled-1.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
14 ก.ค. 2563 23:34 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
14 ก.ค. 2563 23:33 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 105684857.jpg กับ การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
14 ก.ค. 2563 23:33 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
5 มิ.ย. 2563 01:15 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)
5 มิ.ย. 2563 01:12 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 102454156.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)
5 มิ.ย. 2563 01:12 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)
5 มิ.ย. 2563 01:07 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 683393116.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
5 มิ.ย. 2563 01:07 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
24 พ.ค. 2563 01:39 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 100482165.jpg กับ การประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
24 พ.ค. 2563 01:39 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
9 มี.ค. 2563 01:23 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
20 ม.ค. 2563 23:50 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 83544143.jpg กับ การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
20 ม.ค. 2563 23:50 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
16 ม.ค. 2563 18:35 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
16 ม.ค. 2563 18:35 อัจฉราภรณ์ บุญศรี อัปเดต ผังกลุ่มนโยบายและแผน.jpg
14 ม.ค. 2563 20:52 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
14 ม.ค. 2563 20:51 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ ผังกลุ่มนโยบายและแผน.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
13 ม.ค. 2563 23:30 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Untitled-4.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
13 ม.ค. 2563 23:21 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Untitled-2.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
12 ม.ค. 2563 20:03 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Capture2563.JPG กับ หน้าแรก
5 ม.ค. 2563 22:06 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2562 18:40 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 81038392.jpg กับ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17 ธ.ค. 2562 18:40 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า