กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 มิ.ย. 2563 01:07 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
24 พ.ค. 2563 01:39 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 100482165.jpg กับ การประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
24 พ.ค. 2563 01:39 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมชี้แจงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
9 มี.ค. 2563 01:23 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
20 ม.ค. 2563 23:50 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 83544143.jpg กับ การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
20 ม.ค. 2563 23:50 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
16 ม.ค. 2563 18:35 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
16 ม.ค. 2563 18:35 อัจฉราภรณ์ บุญศรี อัปเดต ผังกลุ่มนโยบายและแผน.jpg
14 ม.ค. 2563 20:52 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
14 ม.ค. 2563 20:51 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ ผังกลุ่มนโยบายและแผน.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
13 ม.ค. 2563 23:30 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Untitled-4.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
13 ม.ค. 2563 23:21 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Untitled-2.jpg กับ ทำเนียบบุคลากรในกลุ่ม
12 ม.ค. 2563 20:03 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ Capture2563.JPG กับ หน้าแรก
5 ม.ค. 2563 22:06 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2562 18:40 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 81038392.jpg กับ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17 ธ.ค. 2562 18:40 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6 ธ.ค. 2562 00:01 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ qvhvh1zx-18c7d99.gif กับ หน้าแรก
6 ธ.ค. 2562 00:01 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 129211n1bn6wc3td.gif กับ หน้าแรก
6 ธ.ค. 2562 00:00 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 1136488udb7l9hcg8.gif กับ หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:59 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:59 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:58 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ e0b8a2e0.png กับ หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:56 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:56 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก
5 ธ.ค. 2562 23:47 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข หน้าแรก