กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ก.พ. 2560 01:46 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
6 ก.พ. 2560 01:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ person.jpg กับ ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
5 ก.พ. 2560 22:53 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ สอบ onet.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 22:53 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 22:51 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต รับเสด็จ01.jpg
5 ก.พ. 2560 22:51 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 ก.พ. 2560 22:47 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ รองสมภูมิ.jpg กับ ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
5 ก.พ. 2560 22:47 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
5 ก.พ. 2560 22:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ teacher.jpg กับ วันครู ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:45 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง วันครู ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:42 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ child.jpg กับ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:42 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:38 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ ยุบรวม.jpg กับ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ก.พ. 2560 22:38 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ก.พ. 2560 22:35 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU ตามนโยบายรัฐบาล
5 ก.พ. 2560 22:35 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ icu.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 20:04 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ สอบ onet.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 20:04 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
4 ม.ค. 2560 06:48 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
4 ม.ค. 2560 06:46 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
7 ธ.ค. 2559 00:43 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ ประชุมทำแผน 60.jpg กับ ประชุุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษา ระดับกลุุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 ธ.ค. 2559 00:43 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ประชุุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษา ระดับกลุุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 ธ.ค. 2559 23:49 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
5 ธ.ค. 2559 23:48 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ 11 นโยบาย 6 ยุทธศาตร์ 6 นโยบายเร่งด่วน.jpg กับ หน้าแรก
5 ธ.ค. 2559 23:44 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก